The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
P Python Pickle File Tệp nhà phát triển
P Pascal Source Code Tệp nhà phát triển
P3D Panda3D Multifile Tệp nhà phát triển
P6 Perl 6 Source Code File Tệp nhà phát triển
PAS Delphi Unit Source File Tệp nhà phát triển
PAS Pascal Source File Tệp nhà phát triển
PATCH Patch File Tệp nhà phát triển
PAW Paw Document Tệp nhà phát triển
PB PureBasic Source File Tệp nhà phát triển
PBG Pixel Bender Graph File Tệp nhà phát triển
PBJ Pixel Bender Bytecode File Tệp nhà phát triển
PBK Pixel Bender Kernel File Tệp nhà phát triển
PBPROJ Project Builder Project Tệp nhà phát triển
PBXBTREE Xcode Auto-Complete File Tệp nhà phát triển
PBXPROJ Xcode Project Data File Tệp nhà phát triển
PBXUSER Xcode Project User Data File Tệp nhà phát triển
PC Pro*C Source Code File Tệp nhà phát triển
PCH Precompiled Header File Tệp nhà phát triển
PCP Windows Installer Patch Creation Properties File Tệp nhà phát triển
PDE Arduino Sketch Tệp nhà phát triển
PDE Processing Development Environment Source Code File Tệp nhà phát triển
PDL Perl Data Language File Tệp nhà phát triển
PDM VB Project Information File Tệp nhà phát triển
PERSPECTIVE Xcode Project Data File Tệp nhà phát triển
PERSPECTIVEV3 Xcode Project Data File Tệp nhà phát triển
PFG jEEPers Program Configuration File Tệp nhà phát triển
PH Perl Header File Tệp nhà phát triển
PICKLE Python Pickle File Tệp nhà phát triển
PIKA Pika Software Builder Project File Tệp nhà phát triển
PJX FoxPro Project Tệp nhà phát triển
PKGDEF Visual Studio Shell File Tệp nhà phát triển
PKGUNDEF Visual Studio Shell File Tệp nhà phát triển
PKL Python Pickle File Tệp nhà phát triển
PKPROJ Visual CCScript Project Tệp nhà phát triển
PL Perl Script Tệp nhà phát triển
PL Prolog Source Code File Tệp nhà phát triển
PL1 PL/I Source Code Tệp nhà phát triển
PLAYGROUND Xcode Playground File Tệp nhà phát triển
PLC PL/B Source File Tệp nhà phát triển
PLE Messenger Plus! Live Encrypted Log File Tệp nhà phát triển
PLG Visual Studio Build Log File Tệp nhà phát triển
PLI PL/I Source Code File Tệp nhà phát triển
PLM PL/M Source Code File Tệp nhà phát triển
PLTSUITE Safari Page Load Test Suite File Tệp nhà phát triển
PM Perl Module Tệp nhà phát triển
PMQ Microsoft Target Analyzer File Tệp nhà phát triển
PN Pinecone Source Code File Tệp nhà phát triển
PNT Panther Project Tệp nhà phát triển
PO Portable Object Tệp nhà phát triển
POD Perl POD File Tệp nhà phát triển