The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng PBXPROJ

.PBXPROJ

Xcode Project Data File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Dữ liệu được tạo bởi Xcode, một chương trình phát triển cho Mac OS X;lưu dữ liệu dự án như danh sách mã nguồn và hồ sơ tài nguyên và thuộc tính xây dựng;lưu dữ liệu của nhóm, tổ chức các tập tin tài nguyên trong hệ thống thư mục ảo.

sự miêu tả:

Mặc dù giao diện Xcode hiển thị tập tin dự án.pbxproj cho dự án trong giao diện người dùng của PID, thì tập tin thực tế PBXPRERJ vẫn được cất giữ trong tập tin.XCODEPROJ cho dự án này.

PBXPROJ (Xcode Project Data File) phần mềm liên quan:

Linux

1phần mềm

发送 E6981 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。