The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng PLAYGROUND

.PLAYGROUND

Xcode Playground File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin Phát triển được tạo bởi Apple Xcode, một UID được dùng để tạo ứng dụng cho iTOS và OS X;tiết kiệm một khu vực công việc tương tác để lập trình có thể viết và kiểm tra mã trong thời gian thực khi họ phát triển;có chứa mã nguồn được viết trong ngôn ngữ lập trình Swift của Apple, mà đã được thả với iTOS 8 và OS X Yosemite.

sự miêu tả:

Tập tin PLAYING GUUND được dùng để lưu các khu vực thử nghiệm cho mã nguồn mới.Một khi nhà phát triển hài lòng với kết quả của mật mã trong sân chơi, mật mã gốc có thể được nâng lên dự án chính.Nếu bạn muốn tự duyệt qua nội dung của tập tin CHƠI, hãy nhắp- phải vào nó và chọn Hiển thị nội dung gói trong trình đơn thả xuống. GHI CHÚ: XM-code 6 là phiên bản đầu tiên hỗ trợ tập tin CHƠI.

PLAYGROUND (Xcode Playground File) phần mềm liên quan:

Linux

1phần mềm

发送 E7277 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。