The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng PLE

.PLE

Messenger Plus! Live Encrypted Log File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Dữ liệu lưu giữ các phiên chạy chat từ máy nhắn tin sống của Windows với Sứ Giả Plus!Mở rộng nguồnlưu đoạn từ các phiên chạy tin nhắn tức thời trong một định dạng được mã hóa chỉ có thể mở với Messenger Plus!Sống.

PLE (Messenger Plus! Live Encrypted Log File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E7282 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。