The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng P3D

.P3D

Panda3D Multifile

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin tỉ mỉ trong hệ thống baodùng để gói một đơn xin phân phối;tương tự với tập tin của JS nhưng được đặc biệt chế tạo để chứa ứng dụng Panda 3D thay vì các mục khác nhau;chứa mọi thứ cần thiết để chạy một ứng dụng bao gồm: Mã Python, các mô hình, kết cấu, và tập tin lết số.

sự miêu tả:

Panda 3D là một động cơ tự do chơi game dùng để phát triển và xử lý game.Panda 3D được sinh ra bởi Carnegie Mellon University.

P3D (Panda3D Multifile) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E6850 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.P3D

Peak3D 3D Graphics File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Ba chiều hình mẫu được tạo ra với Peak3D, một chương trình tạo mẫu 3D của máy tính;hỗ trợ cả hình 2D và 3D với hỗ trợ nói dối, máy quay và nhiều loại hiệu ứng ánh sáng.

P3D (Peak3D 3D Graphics File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E6849 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。