The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng PICKLE

.PICKLE

Python Pickle File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin được tạo bởi dưa chuột, mô- đun Python có thể đặt số lượng đối tượng với tập tin trên đĩa và mã hoá trở lại chương trình lúc chạy;lưu một dòng byte để đại diện các đối tượng;sử dụng phần mở rộng.P thay vì "dưa chuột".

sự miêu tả:

Cách hệ thống được gọi là đóng hái, và kỹ hộ là không có hứng.

PICKLE (Python Pickle File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E7187 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。