The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng PBK

.PBK

Dial-Up Phone Book File

Phân loại:tập tin dữ liệu
Dữ liệu được sử dụng bởi tiện ích kết nối mạng ở Microsoft Windows, nó cũng được gọi là Internet Internet Internet Internet.lưu thiết lập kết nối quay số đã lưu, gồm số điện thoại, lô gic và mật khẩu;có thể lưu dữ liệu cho nhiều kết nối.

PBK (Dial-Up Phone Book File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E6969 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.PBK

Pixel Bender Kernel File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin chương trình được tạo bởi Pixel Bender Toolkit, một ứng dụng Adobe dùng để tạo bộ lọc ảnh riêng cho các chương trình như photoshop và Sau Hiệu ứng;chứa mã nguồn được viết trong ngôn ngữ hạt nhân Pixel Bender, sử dụng cú pháp dạng C.

sự miêu tả:

Bộ sửa đổi hình ảnh của Pixel Bender được thiết kế để tạo ra các thuật toán xử lý ảnh thấp có hiệu quả để thực hiện trên hệ thống đa xử lý GPU và CPU.Thuật to án xử lý ảnh của Pixel Bender cho phép lập trình phát triển khả năng viết các thuật toán xử dụng ảnh. Tài liệu PBK có thể được biên dịch thành tập tin.PBJ, các bộ lọc có thể sử dụng được Bộ phát nhạc Adobe Flash Player.

PBK (Pixel Bender Kernel File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E6970 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。