The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng PLI

.PLI

PL/I Source Code File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin mã nguồn chương trình được viết trong ngôn ngữ của ngôn ngữ đéo-Chương trình Một;Được phát triển bởi IBM trong những năm đầu và thường được dùng cho doanh nghiệp, kỹ thuật và khoa học.

sự miêu tả:

Báo cáo lời hứa sẽ cung cấp độ bền vững, độc lập máy, lập trình cấu trúc và quản lý lưu trữ động.Nó cũng chứa nhiều chức năng điều khiển dây.

PLI (PL/I Source Code File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E7287 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。