The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng PBG

.PBG

Pixel Bender Graph File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin được tạo bởi Pixel Bender Toolkit, một chương trình dùng để tạo bộ lọc thao túng ảnh cho các chương trình như Photoshop, Flash Player, và After Hiệu ứng;có một đồ thị xử lý bao gồm nhiều hạt nhân Pixel Bender ngàn lần (bộ lọc ảnh).cho phép lập trình kết nối nhiều hạt nhân vào một đơn vị xử lý.

sự miêu tả:

Tài liệu PBG được lưu trong một định dạng XML.Các đoạn mã nguồn được gói lại bởi các thẻ CDO, thế nên tập tin này lưu giữ cả mã nguồn và định dạng XML. Chú ý: Tập tin nhân tập tin Pixel Bender sử dụng phần mở rộng.PBK.Các tập tin PBG không chứa các tập tin PBK, nhưng chúng chứa các mã nguồn của hạt nhân nguyên bản.

PBG (Pixel Bender Graph File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E6963 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。