The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng PMQ

.PMQ

Microsoft Target Analyzer File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin được tạo ra bởi Target phân tích (ta.org hay clap.org), một chương trình bao gồm trong Microsoft nhúng Phòng phát triển Studio;lưu thông tin cấp hệ thống về một thiết bị mà trình bày đang nhắm tới để chạy Windows XP nhúng (XPe) hay Windows E.

sự miêu tả:

Bằng cách chạy bộ phân tích mục tiêu trên thiết bị, nhà phát triển tạo ra một tập tin MPQ có chứa một danh sách các thành phần cho thiết bị đích.Tập tin này có thể nhập vào chương trình Thiết kế Mục tiêu và Bộ sửa đổi cấu hình ảnh, được dùng để chuẩn bị cấu hình và ảnh cuối cùng cần nạp trên thiết bị. GHI CHÚ: cửa sổ XP nhúng trong hệ thống mềm nhúng trong kios, các thiết bị bán điểm, và các hệ thống tự động khác.

PMQ (Microsoft Target Analyzer File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E7349 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。