The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng PIKA

.PIKA

Pika Software Builder Project File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin Phát triển do máy tạo phần mềm của Pika, một chương trình phát triển phần mềm của Windows, giúp người dùng tạo ra chương trình Windows mà không cần phải viết mật mã nguồn;lưu vào cửa sổ chương trình cũng như các nút, nhãn, các trường văn bản, ảnh, và bất kỳ các nguyên tố giao diện người dùng khác được lưu trong cửa sổ.

sự miêu tả:

Khi bạn đã hoàn thành việc sửa xong dự án Thợ Xây phần mềm của Pika, bạn có thể xuất khẩu nó như một chương trình Windows (.E).Chương trình Xây dựng phần mềm Pika thích hợp với Windows XP, Vista và 7. Chú ý: Thợ Xây phần mềm Pika bị ngừng hoạt động.

PIKA (Pika Software Builder Project File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E7200 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。