The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng PBXBTREE

.PBXBTREE

Xcode Auto-Complete File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin được tạo bởi Xcode, một công cụ phát triển phần mềm cho Mac OS X;chứa đầy các chức năng, giao thức, nhập khẩu và các dữ liệu khác;dùng cho việc gợi ý và tự hoàn thành bằng mã s ố của Xcode.

sự miêu tả:

Các tập tin PBXBTREE lưu một cây nhị phân (BTree), cho phép truy cập nhanh vào các thông tin tự nhiên như các ký tự động phát triển.Các tập tin PBXBTREE được tìm thấy trong thư mục xây dựng của dự án.Ví dụ, với "MyProject", chúng được lưu trong tập tin/ built/MyProject.built/Project.pbxindex/ directory. Tài liệu PBXBTREE được tạo ra tự động bởi mã X.Vì vậy, nếu bạn xóa chúng, Xcode sẽ hồi phục chúng.

PBXBTREE (Xcode Auto-Complete File) phần mềm liên quan:

Linux

1phần mềm

发送 E6980 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。