The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
W OpenEdge Architect Source Code File Tệp nhà phát triển
W32 Win32 Makefile Tệp nhà phát triển
WAPPROJ Windows Application Packaging Project File Tệp nhà phát triển
WASM WebAssembly Binary File Tệp nhà phát triển
WDGT Adobe Captivate Widget File Tệp nhà phát triển
WDGTPROJ Dashcode Widget Project Tệp nhà phát triển
WDL World Definition Language Script Tệp nhà phát triển
WDP Windev Project File Tệp nhà phát triển
WDW WinDev Window File Tệp nhà phát triển
WEBTEST Visual Studio Web Test File Tệp nhà phát triển
WID Visual Studio Widget File Tệp nhà phát triển
WINMD Windows Metadata File Tệp nhà phát triển
WIQ Visual Studio Work Item Query File Tệp nhà phát triển
WIXLIB WiX Library File Tệp nhà phát triển
WIXMSP WiX XML Patch File Tệp nhà phát triển
WIXMST WiX Transform File Tệp nhà phát triển
WIXOBJ WiX Object File Tệp nhà phát triển
WIXOUT WiX XML Output File Tệp nhà phát triển
WIXPDB WiX Debug File Tệp nhà phát triển
WIXPROJ WiX Project File Tệp nhà phát triển
WORKBOOK Xamarin Workbook File Tệp nhà phát triển
WORKSHEET BBEdit Shell Worksheet File Tệp nhà phát triển
WORKSPACE Code::Blocks Workspace File Tệp nhà phát triển
WOWPROJ AddOn Studio Project File Tệp nhà phát triển
WPW WinDev Mobile Window File Tệp nhà phát triển
WSC Windows Script Component Tệp nhà phát triển
WSP SharePoint Solution Package Tệp nhà phát triển
WXI WiX Include File Tệp nhà phát triển
WXL WiX Localization File Tệp nhà phát triển
WXS WiX Source File Tệp nhà phát triển