The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng MV

.MV

MivaScript File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Văn lệnh được dùng bởi MivaScript, một ngôn ngữ lập trình dựa trên mạng được dùng để phát triển trang web thương mại email;có chứa mã nguồn MivaScript, đã xác định một trang Mạng có thông tin và phương pháp hiển thị để chấp nhận và thu hồi dữ liệu đã lưu.

sự miêu tả:

Những tập tin kiểu MIME có thể được biên dịch thành tập tin. MV bằng máy tạo MivaScriptNhững tập tin MVP được dùng trong mạng MivaScript

MV (MivaScript File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

发送 E6156 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。