The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng MARKDN

.MARKDN

Markdown File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin tài liệu văn bản được tạo bằng ngôn ngữ đánh dấu.có thể được đặt tên là ReadME.markdn và thường chứa sẵn sàng cho một dự án phát triển phần mềm;sử dụng nét đánh dấu văn bản thường có thể được dùng để vẽ tài liệu bằng định dạng (v. d. độ đậm, lõm, đầu đề, v. d.

sự miêu tả:

Tập tin đánh dấu thường được dùng phần mở rộng tập tin của tập tin.

MARKDN (Markdown File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

2phần mềm

Linux

3phần mềm

发送 E5464 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。