The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng MSHC

.MSHC

Microsoft Help Container File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Gói trợ giúp được tạo ra theo định dạng: "Bộ xem giúp S.S.lưu các nội dung giúp đỡ như tập tin định dạng.HTML, ảnh, và văn bản viết;lưu theo định dạng nén.

sự miêu tả:

Tập tin MSHC để dành các tài liệu trợ tạo cho ứng dụng phần mềm.Các tài liệu được triển khai với các ứng dụng phần mềm như một tập tin đã ký.CAB chứa các gói MSHC.

MSHC (Microsoft Help Container File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E6066 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。