The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng MQ4

.MQ4

MQL4 Source Code File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Một tập tin MQ4 là một chương trình được viết cho MetaTrader, một chương trình thương mại trực tuyến cho thị trường Forex, Futures, và CFO.Nó chứa mã được viết bằng Meta Quotes Language 4 (MX L4), which typically includes biến số, hàm, và Chú ý.Những tập tin kiểu M44 có thể là số riêng, tập lệnh, hay tập tin thư viện.

sự miêu tả:

Tập tin kiểu M44 sử dụng chủ yếu bởi MetaTrader 4, trong khi tập tin trọng khẩu M4 đã thay thế tập tin M44 với buổi phát hành MetaTrader 5.

MQ4 (MQL4 Source Code File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

Android

1phần mềm

iOS

1phần mềm

发送 E6012 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。