The X

3 tệp sử dụng phần mở rộng ARR

.ARR

Advanced RAR Password Recovery Project

Phân loại:Những tập tin khác
Dự án phục hồi mật khẩu được tạo ra với Elcommềm Advanced RAR Password vết Hồi phục (ARPR).lưu trữ trạng thái hiện thời của thao tác phục hồi mật khẩu để có thể phục hồi nó vào lúc khác.

ARR (Advanced RAR Password Recovery Project) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E696 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ARR

Amber Graphic File

Phân loại:tệp hình ảnh raster
Hình ảnh Raster dùng bởi microscopeshỗ trợ hình xám với sắc độ cao tới 256có thể mở với Lemkesft GraphiccHoán chuyển và sau đó xuất ra thành dạng đồ họa thô phổ biến hơn.

ARR (Amber Graphic File) phần mềm liên quan:

Linux

1phần mềm

发送 E695 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ARR

MultiMedia Fusion Array File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin được tạo bởi tổ chức Truyền Thông, một chương trình được dùng để chế tạo video game.lưu một chuỗi chữ hay số có thể dùng làm giá trị trong trò chơithường được lưu với tập tin ứng dụng phát triển.

ARR (MultiMedia Fusion Array File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E694 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。