The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng APPXUPLOAD

.APPXUPLOAD

Windows 8 App Upload Package

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Phần mềm được nhập với phần mềm Windows 8dùng bởi những nhà phát triển khi đóng gói các ứng dụng Windows 8 và gửi chúng cho cửa sổ Store.chứa cả gói APX cũng như thông tin gỡ lỗi biểu tượng cho phép ứng dụng báo cáo các yêu cầu sụp đổ ứng dụng về trình soạn thảo về sửa lỗi sai và sửa lỗi.

sự miêu tả:

Bạn có thể tạo một phần mềm tải dữ liệu ở Nhìn ảnh Phòng Thu với trợ lý tạo ứng dụng.Chọn kế hoạch→ Lưu→ Tạo các phần mềm ở phòng trưng bày ảo hay lưu trữ→ Tạo các phần mềm trong tuyệt phẩm của Studio Express.

APPXUPLOAD (Windows 8 App Upload Package) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E645 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。