The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ADS

.ADS

Ada Specification File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Đặc tả gói hay "tập tin đặc biệt" cho một dự án lập trình Adachứa định nghĩa và tuyên bố với tên tập tin Ada (.ADB)Thông thường có cùng tên tập tin với tập tin ADB tương ứng ngoại trừ phần mở rộng.

ADS (Ada Specification File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

3phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E380 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。