The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ALM

.ALM

Alpha Five Library

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Thư viện được nhắc đến bởi Alpha Five, một IDLLanguage mà cho phép người dùng phát triển các ứng dụng mạngđã tạo ra, cùng với.ADB,.ALB, và.ALX tập tin, như một cơ sở dữ liệu cho các bảng, các nhóm và các vật thể khác tạo ra ứng dụng này.chứa văn lệnh, trình đơn, thanh công cụ, bản đồ đồng, chức năng xác định người dùng và định giá nhập được dùng bởi hơn một bảng.

sự miêu tả:

Tập tin ALM được lưu trong cơ sở dữ liệu thư viện đầu tư Alpha Five.Chúng có thể được tái sử dụng trong các ứng dụng Alpha Five.Để gắn thư viện vào cơ sở dữ liệu, hãy chọn trang "Thư viện" trong cửa sổ "Tài sản nắm bắt dữ liệu". kém phần thưởng phần thưởng phần thưởng phần thưởng.

ALM (Alpha Five Library) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E512 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。