The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng $01

.$01

DOS Pipe File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin văn bản chứa kết xuất "ống" với nó bởi một chương trình DOSthường dùng cho chương trình gỡ lỗicó thể xem bằng một trình soạn thảo.

sự miêu tả:

Phần mở rộng « liên kết trọng án » có thể là ký hiệu đồng đô-la, theo sau cũng là số khác.I

$01 (DOS Pipe File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E6 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。