The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng SAMI

.SAMI

Grand Theft Auto San Andres Mod Installer File

Phân loại:Tệp trò chơi
File phục hồi được tạo ra bởi San Andreas Máy lắp đặt sửa đổi cho phiên bản máy tính của máy ảnh thường gặp ở thế giới rộng mở Grand Theft Auto San Andreastập tin chứa các chỉnh sửa tự động mà người dùng có thể tạo ra để sử dụng trong trò chơi, bao gồm thay thế xe tự động (như là thay thế một sản phẩm chắc chắn của chiếc xe với một chiếc khác) hay những thay đổi khác đã thực hiện cho xe riêng.

sự miêu tả:

The San Andreas Mod Installer program makes adding modifications such as extra cars, new maps, custom missions and miscellaneous other original modifications to the Grand Theft Auto San Andreas game easy, and without the user having to edit the game files themselves.

SAMI (Grand Theft Auto San Andres Mod Installer File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E8464 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。