The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
C4K Clonk Key File Tệp trò chơi
CAR Gary Gadget Car File Tệp trò chơi
CARC Nintendo Compressed Archive File Tệp trò chơi
CBF ChessBase Game Information File Tệp trò chơi
CBH ChessBase Database Header File Tệp trò chơi
CBS Code Breaker PS2 Save File Tệp trò chơi
CBV ChessBase Database File Tệp trò chơi
CDP Trainz Simulator Content Dispatcher Pack Tệp trò chơi
CDP2 Trainz Classics Content Dispatcher Pack 2 Tệp trò chơi
CEM Children of the Nile Model File Tệp trò chơi
CETRAINER Cheat Engine Trainer File Tệp trò chơi
CFG Wesnoth Markup Language File Tệp trò chơi
CFGE Jewel Quest Configuration File Tệp trò chơi
CFR Cross Fire Replay File Tệp trò chơi
CGF Crytek Geometry Format File Tệp trò chơi
CGZ Cube Map File Tệp trò chơi
CHART Guitar Rhythm Chart File Tệp trò chơi
CHD MAME Hard Disk Image Tệp trò chơi
CHESSTITANSSAVE-MS Microsoft Chess Titans Saved Game Tệp trò chơi
CHK StarCraft Chunk File Tệp trò chơi
CHR0 Wii Model Animation File Tệp trò chơi
CHT Emulator Cheat File Tệp trò chơi
CIA CTR Importable Archive Tệp trò chơi
CIV5MAP Civilization 5 Map Tệp trò chơi
CIV5MOD Civilization 5 Mod File Tệp trò chơi
CIV5SAVE Civilization 5 Saved Game Tệp trò chơi
CIV5SLN Civilization 5 Solution File Tệp trò chơi
CLI Grand Theft Auto Clip Data File Tệp trò chơi
CLIP Grand Theft Auto 5 Clip Tệp trò chơi
CLR0 Wii Color Swapping Animation File Tệp trò chơi
CLT VisualBoyAdvance Cheat List File Tệp trò chơi
CM CLEO Custom Mission Tệp trò chơi
CMAP The Escapists Custom Prison Map File Tệp trò chơi
CMD M.U.G.E.N. Character Commands File Tệp trò chơi
CME Crazy Machines Experiment File Tệp trò chơi
CML Crazy Machines Lab File Tệp trò chơi
CNS M.U.G.E.N. Character States File Tệp trò chơi
COL Grand Theft Auto Collision File Tệp trò chơi
COMFYCAKESSAVE-MS Comfy Cakes Saved Game Tệp trò chơi
COMPILED Compiled Game Resource File Tệp trò chơi
CON Battlefield 1942 Configuration File Tệp trò chơi
COS Creatures CAOS File Tệp trò chơi
COURSE Super Mario ReMaker Course File Tệp trò chơi
CPG StarCraft Campaign File Tệp trò chơi
CPK CRI Middleware Package Tệp trò chơi
CPN Age of Mythology Campaign File Tệp trò chơi
CPN Grim Dawn Default Character File Tệp trò chơi
CPR CPC Plus Cartridge Tệp trò chơi
CPS The Powder Toy Save File Tệp trò chơi
CPX Rise of Rome Campaign File Tệp trò chơi