The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
B Grand Theft Auto 3 Saved Game File Tệp trò chơi
BA2 Bethesda Softworks Archive Tệp trò chơi
BAK Terraria Backup File Tệp trò chơi
BAK1 Starbound Backup File Tệp trò chơi
BAK2 Starbound Backup File Tệp trò chơi
BAK3 Starbound Backup File Tệp trò chơi
BAR Age of Empires 3 Data File Tệp trò chơi
BAR Age of Mythology Data File Tệp trò chơi
BARS Binary Sound Archive File Tệp trò chơi
BB3 BlasterBall 3 Level File Support Tệp trò chơi
BDAE Gameloft Game Data File Tệp trò chơi
BDF BSDiff Patch File Tệp trò chơi
BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME Bejeweled 2 Deluxe Saved Game Tệp trò chơi
BF CryoBF Game Data File Tệp trò chơi
BFG Big Fish Games Application File Tệp trò chơi
BFM Terminal Reality Model File Tệp trò chơi
BFS FlatOut Game Data File Tệp trò chơi
BGL Flight Simulator Scenery File Tệp trò chơi
BGZ Blood Frontier Map File Tệp trò chơi
BIC Neverwinter Nights Character File Tệp trò chơi
BIC Civilization 3 Scenario File Tệp trò chơi
BIF BioWare Infinity Engine File Tệp trò chơi
BIG Electronic Arts Game Data File Tệp trò chơi
BIK Video Game Movie File Tệp trò chơi
BIN Sega Genesis Game ROM Tệp trò chơi
BIN PCSX PlayStation BIOS Image Tệp trò chơi
BIN Nintendo DS Binary File Tệp trò chơi
BIN Atari 2600 Game ROM Tệp trò chơi
BIO Fallout 2 Character Biography File Tệp trò chơi
BIQ Civilization 3 Scenario File Tệp trò chơi
BIX Civilization 3 Scenario File Tệp trò chơi
BLACKHAWKSTRIKER2 Blackhawk Striker 2 Saved Game Tệp trò chơi
BLASTERBALL3SAVEDGAME BlasterBall 3 Saved Game Tệp trò chơi
BLB Dreamworks Resource File Tệp trò chơi
BLB Interactive Fiction Package Game File Tệp trò chơi
BLORB Interactive Fiction Package Game File Tệp trò chơi
BLP Blizzard Texture File Tệp trò chơi
BLP Speedy Eggbert Game Data File Tệp trò chơi
BLS Blockland Saved Game File Tệp trò chơi
BLZ N-Gage Mobile Video Game File Tệp trò chơi
BMD MU Online Game Data File Tệp trò chơi
BMD GameCube 3D Model File Tệp trò chơi
BME BeatMania 7-Key Song File Tệp trò chơi
BMG Nintendo DS On-Screen Text File Tệp trò chơi
BMS BeatMania Song File Tệp trò chơi
BMZ Portal Bonus Map Zip File Tệp trò chơi
BNG The Bingo Maker Card File Tệp trò chơi
BNK Test Drive Unlimited Data Package Tệp trò chơi
BNR Nintendo Wii Banner File Tệp trò chơi
BNS Portal Bonus Map Script Tệp trò chơi