The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
U Unreal Tournament Class Package Tệp trò chơi
U8 Mario Kart Wii Archive Tệp trò chơi
UASSET Unreal Asset File Tệp trò chơi
UC UnrealScript Class Tệp trò chơi
UCL Killing Floor System File Tệp trò chơi
UCM Crazy Machines Model File Tệp trò chơi
UDK Unreal Engine Map File Tệp trò chơi
UKX Unreal Animation Package Tệp trò chơi
ULX Glulx Game File Tệp trò chơi
UMAP Unreal Engine Map File Tệp trò chơi
UMD Splinter Cell Blacklist Game Data File Tệp trò chơi
UMOD Unreal Tournament Module File Tệp trò chơi
UMX Unreal Music Package Tệp trò chơi
UNF UNIF ROM File Tệp trò chơi
UNIF UNIF ROM File Tệp trò chơi
UNITY Unity Scene File Tệp trò chơi
UNITY3D Unity Web Player Archive Tệp trò chơi
UNITYPROJ Unity 3D Project Tệp trò chơi
UNR Unreal Level Map Tệp trò chơi
UOP Ultima Online Patch File Tệp trò chơi
UPDATR iConomy Update File Tệp trò chơi
UPK Unreal Engine 3 Package Tệp trò chơi
UPS UPS Patch File Tệp trò chơi
UQM The Ur-Quan Masters Game Data File Tệp trò chơi
USA Unreal Saved Game File Tệp trò chơi
USX Unreal Static Meshes Tệp trò chơi
UT2 Unreal Tournament Map Tệp trò chơi
UT2MOD Unreal Tournament 2003/2004 Module File Tệp trò chơi
UT3 Unreal Tournament 3 Map File Tệp trò chơi
UT4MOD Unreal Tournament 2004 Module Tệp trò chơi
UT8 Ghost Master Language File Tệp trò chơi
UTC Bioware Creature File Tệp trò chơi
UTW Unity Whirld File Tệp trò chơi
UTX Unreal Texture Package Tệp trò chơi
UVX Unreal Tournament 2003 Saved Game Tệp trò chơi
UXX Unreal Tournament Cache Tệp trò chơi