The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
N-GAGE N-Gage Application Tệp trò chơi
N3D Super 3D Noah's Ark Data File Tệp trò chơi
N3PMESH Knight Online 3D Mesh File Tệp trò chơi
N64 Nintendo 64 Emulator ROM File Tệp trò chơi
NAM G.E.C.K. Mod Data File Tệp trò chơi
NAR Nexon game archive Tệp trò chơi
NARC Nintendo DS Archive File Tệp trò chơi
NAV Id Tech 3 Bot Navigation File Tệp trò chơi
NAZ Total Overdose Game Data File Tệp trò chơi
NBT Minecraft Named Binary Tag File Tệp trò chơi
NCA Nintendo Content Archive Tệp trò chơi
NCER Nitro Cell Resource File Tệp trò chơi
NCF No Cache File Tệp trò chơi
NCGR Nintendo DS Title Graphics File Tệp trò chơi
NCLR Nintendo DS Color Palette File Tệp trò chơi
NDD Nintendo 64DD Emulator ROM File Tệp trò chơi
NDR Nintendo 64DD Emulator ROM Save File Tệp trò chơi
NDS Nintendo DS Game ROM Tệp trò chơi
NEOSAVE Neopets Save File Tệp trò chơi
NES Nintendo (NES) ROM File Tệp trò chơi
NFO Age of Empires Player File Tệp trò chơi
NFS11SAVE Need for Speed: Hot Pursuit Save File Tệp trò chơi
NGAGE N-Gage Game File Tệp trò chơi
NGC NeoGeo Pocket Color ROM Tệp trò chơi
NGP NeoGeo Pocket ROM Tệp trò chơi
NGS Steins;Gate Game File Tệp trò chơi
NKM Mario Kart DS Track Data File Tệp trò chơi
NL2SCRIPT NoLimits 2 Script File Tệp trò chơi
NLELEM NoLimits Track Element File Tệp trò chơi
NLPX NoLimits Package Tệp trò chơi
NLTRACK NoLimits Roller Coaster Track File Tệp trò chơi
NLVM NoLimits Virtual Machine File Tệp trò chơi
NML NSMB Editor Exported Level File Tệp trò chơi
NOP WangReal Engine Game Data Archive Tệp trò chơi
NPA Steins;Gate Archive Tệp trò chơi
NRO Nintendo Switch Executable File Tệp trò chơi
NS1 Nestopia Save State Tệp trò chơi
NSBCA Nintendo DS Model Animation File Tệp trò chơi
NSBMD Nintendo DS Model File Tệp trò chơi
NSBTX Nintendo DS Model Texture File Tệp trò chơi
NSBVA Nintendo DS Visibility Animation File Tệp trò chơi
NSCR Nintendo DS Title Screen File Tệp trò chơi
NSP Nintendo Submission Package Tệp trò chơi
NTRK Pacific FIghters Online Track File Tệp trò chơi
NUT Squirrel Script Tệp trò chơi
NV MAME NVRAM File Tệp trò chơi