The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
P2C Portal 2 Community Puzzle File Tệp trò chơi
P2M Gameshark PlayStation 2 Cheats file Tệp trò chơi
P2S PCSX2 Saved State Tệp trò chơi
P3T PlayStation 3 Theme File Tệp trò chơi
P8 PICO-8 Source Code File Tệp trò chơi
P8.PNG PICO-8 Game Cartridge File Tệp trò chơi
PACKAGE Electronic Arts Game Package File Tệp trò chơi
PAK Video Game Package Tệp trò chơi
PAK Simutrans Object File Tệp trò chơi
PAL NES Emulator Color Palette File Tệp trò chơi
PAPA Game Save Backup File Tệp trò chơi
PAR FMS Aircraft Parameters File Tệp trò chơi
PAT Kega Fusion Cheats File Tệp trò chơi
PAT0 Wii Texture Pattern File Tệp trò chơi
PB2MAP Plazma Burst 2 Custom Map file Tệp trò chơi
PBN Portable Bridge Notation File Tệp trò chơi
PBO Packed Bohemia Object Tệp trò chơi
PBP PSP Firmware Update File Tệp trò chơi
PCC Mass Effect Package Tệp trò chơi
PCD Pokémon Wonder Card File Tệp trò chơi
PCE TurboGrafx-16 ROM Tệp trò chơi
PCF Valve Particle System File Tệp trò chơi
PCK Perfect World Data File Tệp trò chơi
PCK Godot Engine Game Pack File Tệp trò chơi
PCSAV Mass Effect 2 Saved Game Tệp trò chơi
PCSXSTATE PCSX Saved State File Tệp trò chơi
PDMOD Payday Modification Archive Tệp trò chơi
PEG Peggle Replay File Tệp trò chơi
PEGN Peggle Nights Replay File Tệp trò chơi
PER Age of Empires Personality File Tệp trò chơi
PET WangReal Engine Game Model File Tệp trò chơi
PGF Pokémon Mystery Gift for Black & White File Tệp trò chơi
PGN Portable Game Notation File Tệp trò chơi
PGT Pokémon Gift File Tệp trò chơi
PHN Algodoo Phun Phunlet Tệp trò chơi
PHYA Aleph One Physics File Tệp trò chơi
PHYSICSMATERIAL2D Unity Physics Material 2D File Tệp trò chơi
PHZ Algodoo Phun Compressed Phunlet Tệp trò chơi
PIG Descent Texture File Tệp trò chơi
PIG Pirates of the Burning Sea Data File Tệp trò chơi
PJ Project64 Saved State File Tệp trò chơi
PK3 Quake 3 Engine Game Data File Tệp trò chơi
PK3 ZDoom Package Tệp trò chơi
PK4 Doom 3 Engine Game Data File Tệp trò chơi
PK6 Generation 6 Pokémon Save File Tệp trò chơi
PKG PlayStation Store Downloaded Package Tệp trò chơi
PKM Pokémon Saved Game Data File Tệp trò chơi
PKX Decrypted 3DS Pokémon Save File Tệp trò chơi
PKZ Video Game Package Tệp trò chơi
PL1 Adventure Maker Plug-in Tệp trò chơi