The X

3 tệp sử dụng phần mở rộng SC2

.SC2

Sample Cell II Instrument Definition

Phân loại:Tập tin âm thanh
Chứa một định nghĩa cụ thể duy nhất và chỉ tới các tập tin âm thanh bên ngoài dùng bởi công cụ;được tạo ra trên bục Macintosh và Windows, nhưng không phù hợp với nhau.

sự miêu tả:

Does not contain actual audio data.

SC2 (Sample Cell II Instrument Definition) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E8543 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.SC2

SimCity 2000 City File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin máy chơi được dùng bởi SimCity 2000, một game mô phỏng xây dựng thành phố;cũng được sử dụng bởi đường phố SimCity và SimCopter, nâng cao trò chơi 2D vào dạng 3D;chứa kỹ thuật cụ thể về địa hình thành phố, các tòa nhà, đường, nước và các s ơ đồ khác;dùng cho điều kiện vẽ sơ đồ.

sự miêu tả:

SC2 files are saved in the Interchange File Format (.IFF files), a format that has been used by many Electronic Arts games. NOTE: SimCity 2000 was originally released for early Mac platforms and MS-DOS. To play the game in recent versions of Windows, Mac, or Linux, you can use an DOS emulation software such as DOSBox or Oracle's VirtualBox (with DOS installed).

SC2 (SimCity 2000 City File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E8542 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.SC2

World of Tanks Blitz Model File

Phân loại:Tệp trò chơi
Một tập tin SC2 là một tập tin mẫu được sử dụng bởi World of Tanks Blitz, một trận đấu tự do nhiều phát biểu trực tuyến của xe tăng.Nó chứa một mô hình bình chứa được dùng trong game thủ, bao gồm súng, tháp, động cơ, và thả lỏng.

sự miêu tả:

SC2 files are typically only seen by users looking to modify the gameplay of World of Tanks Blitz. However, the SC2 files are saved in a proprietary format and there is no known program that can open SC2 files besides World of Tanks Blitz. SC2 files can be found in the following location: WorldOfTanksBlitz/Data/3d/[country]/images

SC2 (World of Tanks Blitz Model File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E8541 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。