The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng SC2SAVE

.SC2SAVE

Blizzard StarCraft 2 Saved Game

Phân loại:Tệp trò chơi
Lưu tập tin game do Starcraft II: Wings of Liberty, một trò chơi chiến lược thời gian thực nơi các cầu thủ chiến đấu ngoài không gian như các môn Protosso, Zerg, hay Terran Đua;ghi lại các bước tiến đã lưu cho sứ mệnh chiến dịch hay bản đồ chơi đơn đặt sẵn;bao gồm tình trạng các đơn vị, các cấu trúc, nguồn lực và các thông tin khác về bản đồ.

sự miêu tả:

In Windows, SC2SAVE files are saved by default in the \Users\[user]\My Documents\StarCraft II\Accounts\...\Saves\ directory. In Mac OS X, SC2 save files are stored by default in the [user]/Library/Application Support/Blizzard/StarCraft II/Accounts/.../Saves/ directory. The location of this save directory was updated in September 2010 with patch 1.1.0. NOTE: StarCraft II auto-saves games during campaign missions. Therefore, you may see several SC2SAVE files created as you complete missions. The auto-saved files are stored in an Unsaved directory in the Saves directory.

SC2SAVE (Blizzard StarCraft 2 Saved Game) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E8553 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。