The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng SBM

.SBM

Space Engineers Mod File

Phân loại:Tệp trò chơi
Một tập tin SBM là một tập tin mod được dùng bởi Space Engineers, một game sandbox được dùng để tạo ra và xây dựng tàu vũ trụ để thám hiểm và tồn tại không gian và hành tinh.Đây là kho lưu trữ chứa nhiều tập tin để sửa đổi các game. như buồng lái máy bay tự động, các chữ cái trên phi thuyền, khả năng tăng tốc độ, vũ khí, xe cộ, biển hiệu trên phi thuyền, và một bảng điều khiển đã được sửa đổi.Tập tin SBM được nén với Zip nén.

sự miêu tả:

You can modify an SBM file by extracting the contents in the file. Since the SBM file is simply a renamed .ZIP file, rename the ".sbm" extension to ".zip" and decompress it using a Zip decompression program, such as Corel WinZip, 7-Zip, WinRAR, or Apple Archive Utility. SBM files are stored in the following directory: \[User]\AppData\Roaming\SpaceEngineers\Mods

SBM (Space Engineers Mod File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E8514 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。