The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng S2Z

.S2Z

Heroes of Newerth Game Data File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin dữ liệu trò chơi nén được sử dụng bởi Heroes of Newerth (Hong) một chiến thuật thời gian thực tập trung vào sự điều khiển của các anh hùng cá nhân.lưu bằng việc định dạng.ZIP và chứa nhiều dữ liệu trò chơi khác nhau;sử dụng như hộp chứa để lưu trữ tài nguyên của trò chơi.

sự miêu tả:

Heroes of Newerth was heavily influenced by the popular Defense of the Ancients (DotA) mod for Warcraft 3.

S2Z (Heroes of Newerth Game Data File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E8433 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。