The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng SC2ARCHIVE

.SC2ARCHIVE

Blizzard StarCraft 2 Archive File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin dữ liệu được sử dụng bởi StarCraft II, một chiến lược viễn tưởng thời gian thực;lưu trữ một kho lưu trữ tập tin trong định dạng blinzzad's Mo'PaQ('Tập tin MPQ)có thể lưu các mẫu, kết cấu, âm thanh, thiết lập và dữ liệu trò chơi khác;thường được dùng để áp dụng các đắp vá, như sửa lỗi, cho trò chơi.

sự miêu tả:

SC2ARCHIVE files are similar to .SC2DATA files, which are also stored in an MPQ format. Both file types can be opened with an MPQ editor.

SC2ARCHIVE (Blizzard StarCraft 2 Archive File) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

Mac

2phần mềm

Linux

4phần mềm

发送 E8544 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。