The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AGB

.AGB

Game Boy Advance ROM

Phân loại:Tệp trò chơi
Game ROM được dùng bởi các máy mô phỏng cho Hệ thống điều khiển của Game Boy advonelưu dữ liệu cung cấp đạn gốc.dùng để chạy Game Boy trên máy tính.

sự miêu tả:

Tập tin AGB giống như tập tin GBA, nhưng phần mở rộng tập tin « Agb » thì ít phổ biến hơn.

AGB (Game Boy Advance ROM) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E431 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。