The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AGE3SAV

.AGE3SAV

Age of Empires 3 Save File

Phân loại:Tệp trò chơi
Lưu tập tin được dùng bởi Age of Empires 3 (AoE3), a Real-time Strategy gamechứa tiến trình trò chơi đã lưu, như cấp kinh nghiệm và đơn vị đã khoá, mà người chơi có thể tải lên để tiếp tục trò chơi.

sự miêu tả:

Tập tin AGE3sav nên được để trong thư mục\ My Documents\ My Games Age of Empires 3\ Lưu game Thư mục. Thời kỳ đế chế 3: Việc mở rộng WarChiefs sử dụng phần mở rộng.AGE3Xsav để lưu tập tin.Lần mở rộng thứ hai, Kỷ lục các đế chế 3: Các triều đại Châu Á, sử dụng phần mở rộng tập tin.Hai dải mở rộng giờ được bao gồm trong một bộ sưu tập, mà được tiếp cận qua các đường dẫn bên dưới.

AGE3SAV (Age of Empires 3 Save File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E435 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。