The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ARCH00

.ARCH00

F.E.A.R. Game Archive

Phân loại:Tệp trò chơi
Dạng thức lưu trữ dữ liệu được dùng bởi F.E.A.R (First encounter Assault Recon), một video game bắn người đầu tiênbao gồm dữ liệu trò chơi có tên của F.E.A.R. và yêu cầu cho chương trình chạyThông thường không nên mở bằng tay, nhưng có thể thay đổi bằng công cụ lưu trữ của người thứ ba.

ARCH00 (F.E.A.R. Game Archive) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E666 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。