The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AGX

.AGX

AGT Game File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin cuộc chơi được dùng bởi các nhà dịch Adventure Game trống (AGT) như AGiliTychứa một trò chơi nơi bạn định hướng thông qua câu chuyện bằng cách gõ câu lệnhtương tự với tập tin trận đấu.ZB và.SB Interactivive Fiction (NF).

sự miêu tả:

Các trận đấu AGRA đã được bao gồm một loạt các phần mở rộng tập tin, như.IN,.BBL, và DA1, để cung cấp một số chức năng cho trò chơi.Những tập tin này có thể được chuyển đổi thành một tập tin AGX cùng tiện ích Aggy đi kèm với AGRA.Sự chuyển đổi này giảm nhiễu, giảm thời gian nạp và tăng tính mang thai.

AGX (AGT Game File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E454 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。