The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng A78

.A78

Atari 7800 ROM

Phân loại:Tệp trò chơi
Một tập tin A78 là một tập tin máy quay game, được sử dụng bởi các mô phỏng Atari 7800, có thể chơi game Atari 7800 như thể nó chạy trên hệ thống gốc.Nó chứa một bản sao chính xác dữ liệu trò chơi từ hộp mực chính gốc, được dùng bởi một giả lập để chơi trò chơi.

sự miêu tả:

Tập tin A78 được sử dụng bởi một loạt các mô phỏng để chơi các game Atari cũ trên máy tính.Một số mô phỏng Atari 7800 có thể mở được tập tin A780 bao gồm Emu7800, ProSystem Emulata, MES, và OpenEmu. Atari 7800 là một game console được phát hành trong 1986, thay thế Atari 52. Một số tiêu đề của game Atari 7800 gồm Centipede, Dig Dug, Ms. Pac-Man, và Desert Falcon.

A78 (Atari 7800 ROM) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E202 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。