The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ARENA

.ARENA

Quake 3 Engine Arena File

Phân loại:Tệp trò chơi
Võ đài Arena được dùng bởi động cơ Quake III, chứng minh Tech 3chứa kỹ thuật về một đấu trường trò chơi, như tên đồ thị, kiểu trò chơi, văn bản tóm tắt, giới hạn thời gian và giờ phụ thuộclưu theo định dạng văn bản thường.

sự miêu tả:

Các tập tin ARENA thường được lưu giữ trong tập tin.PK 3 trong thư mục tập lệnh.

ARENA (Quake 3 Engine Arena File) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

3phần mềm

发送 E672 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。