The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AGE3YSAV

.AGE3YSAV

Age of Empires 3: The Asian Dynasties Save File

Phân loại:Tệp trò chơi
Lưu tập tin được sử dụng bởi Thời kỳ Vương Quốc 3: Các triều đại Châu Á, một gói mở rộng trò chơi chiến lược thời gian thựclưu trữ bước tiến trò chơi, như những tòa nhà được xây dựng, khai thác địa hình và các đơn vị.

sự miêu tả:

Tập tin AGRA tự nhiên nằm trong thư mục My Documents\ My Games\ Age of Empires 3\ Lưu game. Thời kỳ của đế chế 3 mà không có phần mở rộng sử dụng phần mở rộng.AGE3SAv để lưu tập tin.Lần mở rộng đầu tiên, Kỷ lục các đế chế 3: The WarChiefs, sử dụng phần mở rộng tập tin định dạng: AGE3Xsav.

AGE3YSAV (Age of Empires 3: The Asian Dynasties Save File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E440 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。