The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ALR

.ALR

ADRIFT Language Resource File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin máy chơi được dùng bởi ADRIFT Runner, một chương trình dùng để thực hiện các game dựa vào văn bản được tạo ra với máy tạo ADRIFTchứa những chỉ dẫn về các biến số và hướng dẫn cho trò chơi và được viết bằng ngôn ngữ ADRIFTdùng để viết phần cho các sự kiện.

sự miêu tả:

Các tập tin ALR được cất giữ theo định dạng văn bản thường và có thể được sửa đổi bằng bất kỳ trình soạn thảo nào. GHI CHÚ: ADRIFT viết tắt của "Adventure Development... ♪

ALR (ADRIFT Language Resource File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E515 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。