The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng A26

.A26

Atari 2600 ROM

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin máy chơi được sử dụng bởi các mô phỏng Atari 200, có thể chơi game Atari 200 như chạy trên hệ thống gốclưu một bản sao chính xác của hộp đồ chơi gốcdùng để chơi game Ataari lâu năm trên máy tính.

A26 (Atari 2600 ROM) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

2phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E172 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。