The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AM1

.AM1

Adventure Maker

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin được tạo ra bởi Adventure Maker, một chương trình được dùng để tạo ra các game chọc dò dành cho Windows và Sony PlayStation Portable (PSP), iPhone và Ipod touchchứa tất cả các tập tin game bao gồm cả ảnh và kịch bản game.

sự miêu tả:

Các tập tin AM1 có thể được chơi trong phiên bản tự do của Adventurere Maker, và chúng có thể được biên tập vào một tập tin.EX với phiên bản hoàn chỉnh của Adventure Maker. GHI CHÚ: tập tin AM1 chỉ có thể được chơi trong Adventure Maker.

AM1 (Adventure Maker) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E525 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。