The X

1种文件使用VRPHOTO的扩展名

.VRPHOTO

VR Photo Image

分类:光栅图像文件
Ảnh được tạo bởi VR Photo, một ứng dụng iTos được dùng để tạo ảnh quay 3D.hậu thuẫn khung 4-32, mà có thể được nhập từ ảnh JPEG;có thể truy cập từ các tập tin bị lưu trong ứng dụng và có thể được xuất dạng dạng HTML và chia sẻ qua email hoặc FTP từ bên trong ứng dụng.

说明:

VR Photo has been discontinued.

VRPHOTO(VR Photo Image)相关软件:

iOS

1个软件

发送 E10441 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。