The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
3D Stereo CAD-3D Image File Tệp hình ảnh 3D
3D2 Stereo CAD-3D 2.0 Image File Tệp hình ảnh 3D
3D4 Stereo CAD-3D 2.0 Image File Tệp hình ảnh 3D
3DA 3D Assembly File Tệp hình ảnh 3D
3DC 3DCrafter Scene File Tệp hình ảnh 3D
3DC 3DCT 3D Image Tệp hình ảnh 3D
3DF 3D Format Tệp hình ảnh 3D
3DL LightConverse 3D Model File Tệp hình ảnh 3D
3DM Rhino 3D Model Tệp hình ảnh 3D
3DMF QuickDraw 3D Metafile Tệp hình ảnh 3D
3DMK 123D Make Project File Tệp hình ảnh 3D
3DON Scrutinize 3D Mesh File Tệp hình ảnh 3D
3DP 123D Catch Photo Scene Data File Tệp hình ảnh 3D
3DS 3D Studio Scene Tệp hình ảnh 3D
3DV 3D VRML World Tệp hình ảnh 3D
3DW 3D World Studio File Tệp hình ảnh 3D
3DX Rhino 3D Model File Tệp hình ảnh 3D
3DXML Dassault Systemes 3D XML File Tệp hình ảnh 3D
3MF 3D Manufacturing File Tệp hình ảnh 3D
A2C Alice Object File Tệp hình ảnh 3D
A3D Alternativa Player 3D Export File Tệp hình ảnh 3D
A8S Anim8or Script Tệp hình ảnh 3D
ACT Genesis3D Actor File Tệp hình ảnh 3D
ALBUM GLC_Player Album File Tệp hình ảnh 3D
AMF Additive Manufacturing File Tệp hình ảnh 3D
AN8 Anim8or File Tệp hình ảnh 3D
ANIM Maya Animation File Tệp hình ảnh 3D
ANIM Unity Animation File Tệp hình ảnh 3D
ANIM Antibody Animation File Tệp hình ảnh 3D
ANIMSET FaceFX Animation Set File Tệp hình ảnh 3D
ANIMSET_INGAME FaceFX In-Game Animation Set File Tệp hình ảnh 3D
ANM 3D Animation File Tệp hình ảnh 3D
AOF Artlantis Object File Tệp hình ảnh 3D
AOI Art of Illusion 3D Scene Tệp hình ảnh 3D
ASAT Assemble SAT 3D Model File Tệp hình ảnh 3D
ATF Alternativa Texture File Tệp hình ảnh 3D
ATL Artlantis 3D Scene File Tệp hình ảnh 3D
ATM Vue Atmospheres File Tệp hình ảnh 3D
B3D Blitz3D Entity Model File Tệp hình ảnh 3D
BIO Mudbox Bio 3D File Tệp hình ảnh 3D
BIP Character Studio Biped File Tệp hình ảnh 3D
BLD Skyscraper Simulator Building Script Tệp hình ảnh 3D
BLEND Blender 3D Data File Tệp hình ảnh 3D
BLK BLK360 Data File Tệp hình ảnh 3D
BR3 Bryce 3 Scene File Tệp hình ảnh 3D
BR4 Bryce 4 Scene File Tệp hình ảnh 3D
BR5 Bryce 5 Scene File Tệp hình ảnh 3D
BR6 Bryce 6 Scene File Tệp hình ảnh 3D
BR7 Bryce 7 Scene File Tệp hình ảnh 3D
BRG Age of Mythology Model File Tệp hình ảnh 3D