The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 3DA

.3DA

3D Assembly File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Ba chiều hình mẫu được tạo ra bởi các chương trình tạo mẫu 3Dlưu một mô hình theo định dạng văn bản thường, nơi mỗi dòng văn bản chỉ định các đỉnh để quyết định hình của đối tượng.

sự miêu tả:

Tập tin 3D được dùng bởi động cơ chơi ChromadEd, được dùng để phát triển các game như GTI Racing.

3DA (3D Assembly File) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

发送 E56 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。