The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
!BT BitTorrent Incomplete Download File Những tập tin khác
!QB qBittorrent Partial Download File Những tập tin khác
!SYNC BitTorrent Partially Synced File Những tập tin khác
!UT uTorrent Incomplete Download Những tập tin khác
000 Windows CE Installation Data File Những tập tin khác
1 Unix Section 1 Man Page Những tập tin khác
323 H.323 Internet Telephony File Những tập tin khác
3DC RacerMate 3D Course File Những tập tin khác
83P TI-83 Calculator File Những tập tin khác
8XP TI-83 Plus Calculator File Những tập tin khác
AAWDEF Ad-Aware Definitions File Những tập tin khác
ABR Adobe Photoshop Brushes File Những tập tin khác
AC$ AutoCAD Temporary File Những tập tin khác
ACB AOL Cab Launcher Những tập tin khác
ACL AutoCorrect List File Những tập tin khác
ACS Agent Character File Những tập tin khác
AD After Dark Screensaver Những tập tin khác
ADADOWNLOAD Adobe Download Assistant Partial Download File Những tập tin khác
ADD Dynamics AX Developer Documentation File Những tập tin khác
ADI Dynamics AX Developer Documentation Index File Những tập tin khác
ADM Portfolio Admin-Level Access Flag Những tập tin khác
AEPKEY Advanced Encryption Package Key File Những tập tin khác
AFPLOC Apple Filing Protocol Location Những tập tin khác
AGD Agile Advantage E-mail Attachment Những tập tin khác
AHD Dynamics AX Online Help Data File Những tập tin khác
AHI Dynamics AX Online Help Index File Những tập tin khác
AIF Symbian Application Information File Những tập tin khác
AIM AOL Instant Messenger Launch File Những tập tin khác
ALT Dynamics AX Temporary File Những tập tin khác
AML Microsoft Assistance Markup Language File Những tập tin khác
ANNOT Adobe Digital Editions Annotations File Những tập tin khác
AOD Dynamics AX Object Data File Những tập tin khác
AOI Dynamics AX Application Object Index File Những tập tin khác
AOL America Online File Những tập tin khác
APF Adobe Profile File Những tập tin khác
APPDOWNLOAD Mac App Store Partially Downloaded App Những tập tin khác
APPUP Erlang Application Upgrade File Những tập tin khác
ARIA2 aria2 Control File Những tập tin khác
ARR Advanced RAR Password Recovery Project Những tập tin khác
ASH Nintendo Wii System Menu File Những tập tin khác
ASS Aegisub Advanced Substation Alpha File Những tập tin khác
ATZ Atomic Time Zone File Những tập tin khác
AUZ Ableton Authorization File Những tập tin khác
AVASTLIC Avast License File Những tập tin khác
AVGDX AVG Diagnostics File Những tập tin khác
AWC Emulex AWC Firmware Update File Những tập tin khác
AWD Award BIOS Update File Những tập tin khác
AWKW Awkwords Word Generator File Những tập tin khác
AZ! Vuze Partial Download File Những tập tin khác
BBL BibTeX Generated Bibliography File Những tập tin khác