The X

3 tệp sử dụng phần mở rộng AWD

.AWD

Artweaver Document

Phân loại:tệp hình ảnh raster
Bản vẽ được tạo ra với Artweader, một chương trình họa tiết được thiết kế để mô phỏng các công cụ cọ tự nhiêncó thể gồm những phác thảo được tạo ra với nhiều loại cọ và nhiều màu khác nhauhỗ trợ độ minh hình, văn bản và các lớp.

AWD (Artweaver Document) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E880 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.AWD

Award BIOS Update File

Phân loại:Những tập tin khác
Tập tin cập nhật được dùng để cập nhật hay "flash" của một máy tính WindowsThường được dùng để cập nhật bảng mẹ ASUS dùng giải mã BIOS.

sự miêu tả:

Chú ý: Trong một số trường hợp, phần mở rộng tập tin AWOD có thể cần được thay đổi thành.BIN để được nạp bởi chương trình AWDFS.

AWD (Award BIOS Update File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E879 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.AWD

Microsoft Fax Document

Phân loại:tệp hình ảnh raster
Ảnh fax, cũng được gọi là "At Work Document," được tạo bởi phần mềm Microsoft Faxlưu trữ nội dung của một bức thư nhận được, gồm cả thông tin cấu trúc văn bản và trang webcó thể chuyển đổi thành một tập tin.TIF bằng cách thực hiện chương trình wvvvtư.org, nằm trong thư mục cài đặt iT386\ win9xmag\ fax'trên CD phần mềm Windows XP/2000.

sự miêu tả:

Các tập tin AWOD có thể xem và chuyển đổi thành dạng ảnh thô phổ biến bằng nhiều tiện ích phần mềm fax.

AWD (Microsoft Fax Document) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E878 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。