The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
001 Fax File tệp hình ảnh raster
2BP Pocket PC Bitmap Image File tệp hình ảnh raster
360 360desktop Panorama File tệp hình ảnh raster
411 Mavica Thumbnail Image tệp hình ảnh raster
73I TI-73 Screenshot File tệp hình ảnh raster
8CA TI-84 Plus C Image Var Format tệp hình ảnh raster
8CI TI-84 Plus C Pic Vars Format tệp hình ảnh raster
8PBS Adobe Photoshop Macintosh File tệp hình ảnh raster
8XI TI-83/84 Plus Picture File tệp hình ảnh raster
9.PNG NinePatchDrawable Image tệp hình ảnh raster
ABM Photo Album tệp hình ảnh raster
ACCOUNTPICTURE-MS Windows 8 Account Picture File tệp hình ảnh raster
ACORN Acorn Image tệp hình ảnh raster
ACR American College of Radiology File tệp hình ảnh raster
ADC Scanstudio 16 Color Image tệp hình ảnh raster
AFPHOTO Affinity Photo Document tệp hình ảnh raster
AFX Auto FX PhotoGraphic Edges Image tệp hình ảnh raster
AGIF Active GIF Creator Project tệp hình ảnh raster
AGP ArtGem Project File tệp hình ảnh raster
AIC Advanced Image Coding File tệp hình ảnh raster
AIS ACDSee Image Sequence File tệp hình ảnh raster
ALBM HP Photo Printing Software Album File tệp hình ảnh raster
APD ACDSee Photo Document tệp hình ảnh raster
APM Aldus Placeable Metafile Image tệp hình ảnh raster
APNG Animated Portable Network Graphic tệp hình ảnh raster
APS Greeting Card Studio Project File tệp hình ảnh raster
APX Ability Photopaint Studio Image tệp hình ảnh raster
ARR Amber Graphic File tệp hình ảnh raster
ART AOL Compressed Image File tệp hình ảnh raster
ARTWORK ArtStudio Image tệp hình ảnh raster
ARW ArtStudio Image tệp hình ảnh raster
ASE Aseprite Sprite File tệp hình ảnh raster
ASEPRITE Aseprite Sprite File tệp hình ảnh raster
AVATAR Google Talk Avatar File tệp hình ảnh raster
AVB Microsoft Comic Chat Character tệp hình ảnh raster
AWD Microsoft Fax Document tệp hình ảnh raster
AWD Artweaver Document tệp hình ảnh raster
BLKRT Block Artist Image File tệp hình ảnh raster
BLZ Compressed Bitmap Image tệp hình ảnh raster
BM2 Subspace Bitmap File tệp hình ảnh raster
BMC Bitmap Cache File tệp hình ảnh raster
BMF Binary Material File tệp hình ảnh raster
BMP Bitmap Image File tệp hình ảnh raster
BMQ Re-Volt Mipmap File tệp hình ảnh raster
BMX Siemens Mobile Animations File tệp hình ảnh raster
BMZ Compressed Bitmap Image tệp hình ảnh raster
BPG BPG Image tệp hình ảnh raster
BRK Brooktrout Fax Document tệp hình ảnh raster
BRN Cube Graphics File tệp hình ảnh raster
BRT Bryce Textures File tệp hình ảnh raster