The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 8XI

.8XI

TI-83/84 Plus Picture File

Phân loại:tệp hình ảnh raster
Tập tin hình ảnh được sử dụng bởi Texas về Bộ tư liệu TI-3 và Ti-84chứa ảnh có thể hiển thị khi khởi động hoặc trong thao tác máy tính bình thườngthường được dùng để nhúng logo công ty hay các hình ảnh khác vào chương trình.

8XI (TI-83/84 Plus Picture File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E160 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。